Chuẩn đầu ra ngành Khí tượng khí hậu học

Chuẩn đầu ra ngành Khí tượng khí hậu học áp dụng từ năm 2013 Chuẩn đầu ra ngành Khí tượng khí hậu học áp dụng từ năm 2017