Điểm thi môn Bài toán ngược, ngành Toán giải tích – K32