Quyết định 405/QĐ-KHTN ngày 14/3/2023 về việc công nhận tên đề tài và danh sách CBHD học viên Nguyễn Thị Kim Ngân ngành Khoa học vật liệu khoá năm 2021

Quyết định 1028/QĐ-KHTN ngày 14/6/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 – Khoa Công nghệ Thông tin

Quyết định 1031/QĐ-KHTN ngày 14/6/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 – Các khoa Hóa học, Môi trường, Địa chất

Quyết định 1032/QĐ-KHTN ngày 14/6/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 – Khoa Toán-Tin học

Quyết định 1033/QĐ-KHTN ngày 14/6/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 -Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Quyết định 1124/QĐ-KHTN ngày 28/6/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 – Các khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Điện tử – Viễn thông, Khoa hoc và Công nghệ Vật liệu

Quyết định 1160/QĐ-KHTN ngày 03/7/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 cho học viên cao học khóa 31/2021 (bổ sung) – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Quyết định 1308/QĐ-KHTN ngày 24/7/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 cho học viên cao học khóa 31/2021  – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Quyết định 1310/QĐ-KHTN ngày 24/7/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 cho học viên cao học khóa 31/2021 Khoa Toán Tin và Công nghệ thông tin

Quyết định 1311/QĐ-KHTN ngày 24/7/2023 về việc công nhận đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 31/2021 (bổ sung)

Quyết định 1701/QĐ-KHTN ngày 07/09/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài đối với học viên cao học Lý Thị Tú Hảo khóa năm 2021 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường