Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Hoài