Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Nhật Kim Ngân