ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 135/KHTN-SĐH
TP.HCM, ngày 05  tháng 9 năm 2019

 QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
VÀ XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
(Áp dụng từ khóa tuyển năm 2017)

Căn cứ theo quy chế đào tạo thạc sĩ số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24/3/2017của Đại học Quốc Gia TP. HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành qui trình và thủ tục đăng ký đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ.

1/ Hình thức trình bày luận văn:

Xem hướng dẫn chi tiết tại trang website:

Quyết định về việc ban hành Qui định hình thức trình bày luận văn, tóm tắt luận văn thạc sĩ

2/ Ngôn ngữ trình bày và viết luận văn:

– Luận văn được trình bày và viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt

– Trường hợp học viên có nguyện vọng viết luận văn bằng ngôn ngữ tiếng Anh (đã được cán bộ hướng dẫn đồng ý) thì học viên cần nộp đơn đăng ký viết luận văn bằng ngôn ngữ tiếng Anh tại phòng ĐT sau đại học vào thời điểm đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ để xin ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng. Ngoài ra học viên chấp hành đúng các qui định và điều kiện viết luận văn bằng tiếng Anh do Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên ban hành theo Quyết định số 23/KHTN-SĐH, ngày 10/4/2014

Việc trình bày báo cáo luận văn: nếu thành viên Hội đồng không có người nước ngoài thì trình bày báo cáo bằng tiếng Việt; nếu thành viên Hội đồng có người nước ngoài thì được đăng ký trình bày báo cáo bằng Anh với điều kiện tất cả thành viên tham dự Hội đồng chấp thuận.

3/ Thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

3.1/ Điều kiện bảo vệ luận văn:

3.1.1/ Đối với phương thức 2 và phương thức 3:

– Đã học và đạt yêu cầu tất cả các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và môn Triết học của ngành đào tạo (xem chi tiết trong khung chương trình đào tạo);

– Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (có bảng nhận xét và xác nhận đồng ý cho bảo vệ của tập thể CBHD);

– Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

– Môn ngoại ngữ:

 • Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra theo qui định hiện hành.
 • Trường hợp học viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra vẫn được phép đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ, tuy nhiên chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp sau khi đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra. Kết quả học tập các môn khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành, điểm bảo vệ luận văn chỉ được bảo lưu tối đa 4 năm tính từ ngày học viên đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ. Sau thời hạn 4 năm nếu HVCH không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra thì toàn bộ kết quả học tập (các môn cơ sở, chuyên ngành, triết học, luận văn) sẽ bị hủy.

3.1.2/ Đối với phương thức 1:

Ngoài các qui định như mục 3.1.1 văn bản này, HVCH học phương thức 1 phải có ít nhất một (01) bài báo khoa học thuộc danh mục các bài báo được tính điểm do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam qui định có liên quan đến nội dung luận văn do học viên làm tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) thì mới đủ điều kiện đăng ký bảo vệ luận văn

3.2/ Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:

* Học viên cao học (HVCH) nộp đủ hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn cho bộ môn phụ trách ngành đào tạo gồm:

– Phiếu đăng ký bảo vệ (mẫu 1)

– Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2)

– Lý lịch khoa học (mẫu 3)

– 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng

– 01 Bản sao chứng chỉ môn triết (nếu học ở các cơ sở ngoài thì phải có sao y)

– 02 Bản sao chứng chỉ/phiếu điểm hay văn bằng ngoại ngữ, nếu có (photo trên khổ giấy A4. Nếu là chứng chỉ/phiếu điểm thi không cần sao y; nếu là văn bằng ngoại ngữ thì phải có thị thực sao y còn hạn 12 tháng)

– Trang thông tin luận văn (mẫu 4)

– 05 quyển luận văn (đóng bìa mềm màu xanh, không được đóng gáy xoắn, không ghép mặt)

– Bản sao công trình khoa học (nếu có): công trình khoa học chỉ được tính điểm khi HVCH nộp minh chứng cùng với hồ sơ đăng ký bảo vệ, các trường hợp không nộp minh chứng cùng hồ sơ sẽ không được tính điểm. Minh chứng công trình khoa học như sau:

 • Nếu là đề tài NCKH: nộp bản sao biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận đã nghiệm thu đề tài, thuyết minh đề cương
 • Nếu là bài báo khoa học: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo
 • Đối với HVCH học theo theo thức 1 bắt buộc phải nộp bản sao ít nhất 1 bài báo khoa học theo đúng qui định đã được hướng dẫn trong cẩm nang học vụ và khung chương trình đào tạo.

– Phiếu khảo sát người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ (học viên khảo sát trực tuyến tại link https://forms.gle/4nyV57Dy4umuLigK6 và in trang xác nhận nộp cùng với hồ sơ bảo vệ luận văn)

Mẫu hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn và hồ sơ xét tốt nghiệp thạc sĩ (file đính kèm)

Trong thời hạn tối đa trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên, Bộ môn lập danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng chấm luận văn và định ngày họp Hội đồng (mẫu 6).

Bộ môn trả lại toàn bộ hồ sơ nêu trên cho HVCH cùng công văn đề nghị Hội đồng.

* HVCH nộp toàn bộ hồ sơ nhận từ Bộ môn cho phòng ĐT Sau đại học để Nhà trường xét duyệt và ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn.

* Phòng ĐT Sau đại học xử lý hồ sơ tối đa trong 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên.

* Ngày họp HĐ phải sau ngày HVCH nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH ít nhất 15 ngày làm việc

* Lưu ý: Đối với các ngành bảo vệ luận văn theo lịch tập trung của Bộ môn, ngoài những qui định nêu trên, HVCH phải tuân thủ các lịch trình bảo vệ của Bộ môn/ Khoa qui định.

4/ Thang điểm chấm luận văn thạc sĩ

Stt

Nội dung

Thang điểm

1

Hình thức trình bày luận văn

1.0

2

Nội dung luận văn

6.5

3

Trình bày báo cáo

2.0

4

Công trình khoa học (Bài báo, đề tài NCKH đã nghiệm thu, …)

0.5

Tổng điểm

10.0

5/ Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ:

Trong buổi bảo vệ luận văn, HVCH cần phải ghi nhận tất cả các nội dung mà các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý cũng như yêu cầu chỉnh sửa (nếu có).

5.1/ Nếu Hội đồng chấm luận văn không yêu cầu chỉnh sửa nội dung luận văn:

HVCH thực hiện việc nộp luận văn cho Thư viện như hướng dẫn tại mục 6 văn bản này.

5.2/ Nếu Hội đồng chấm luận văn có yêu cầu chỉnh sửa nội dung luận văn:

 • Sau buổi bảo vệ, HVCH có thời hạn tối đa 15 ngày để chỉnh sửa luận văn đồng thời ghi nhận các nội dung chỉnh sửa vào bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn (mẫu 7)
 • HVCH nộp bản in luận văn sau khi chỉnh sửa cùng bản thuyết minh (mẫu 7) cho CBHD và 2 phản biện kiểm tra và ký xác nhận thông qua.
 • HVCH thực hiện việc nộp luận văn cho Thư viện như hướng dẫn tại mục 6 văn bản này.

6/ Nộp luận văn lưu tại Thư viện:

 • HVCH nộp 02 bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn cho phòng ĐT SĐH (nếu có), đồng thời phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn cho HVCH.
 • Trong thời hạn tối đa 7 ngày sau khi nhận quyết định thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ, HVCH phải nộp 01 quyển luận văn đóng bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập Hội đồng; bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn (đối với trường hợp đổi tên đề tài) sau trang phụ bìa và 1 CD lưu file luận văn cho Thư viện trường ĐH KHTN (lầu 9 nhà I)
 • HVCH nộp lại biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT Sau đại học.

7/ Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ

7.1/ Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp

 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 8)
 • Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 9)
 • 02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn.
 • 1 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế. Nam phải mặc áo sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài

7.2/ Thời gian nộp hồ sơ:

 • Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1
 • Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7
 • Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10

8/ Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp:

HVCH được xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đã được thẩm định văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

9/ Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng

Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 5. Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang website vào đầu tháng 5.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Lê Quan