TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 753/TB-KHTN TPHCM, ngày 27 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2024 -đợt 1, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ như sau:

1. Kết quả tuyển thẳng trình độ thạc sĩ

Danh sách ứng viên đạt yêu cầu tuyển thẳng trình độ thạc sĩ: Tra cứu tại link

https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-thang-trinh-do-thac-si

Cú pháp đăng nhập link tra cứu kết quả: nhập Họ – Tên đệm – Tên (Ví dụ: Trần Văn Anh)

2. Kết quả xét tuyển theo chương trình liên thông môn học ĐH – ThS

Danh sách ứng viên đạt yêu cầu trúng tuyển tuyển trình độ thạc sĩ chương trình liên thông môn học Đại học – Thạc sĩ: Tra cứu tại link

https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-xet-tuyen-chuong-trinh-lien-thong-mon-hoc-dh-ths/

Cú pháp đăng nhập link tra cứu kết quả: nhập Họ – Tên đệm – Tên (Ví dụ: Trần Văn Anh)

3. Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ

3.1 Tiêu chí xét trúng tuyển:

a. Đạt yêu cầu hồ sơ xét tuyển (Miễn phỏng vấn chuyên môn)

b. Đối với các ứng viên cần phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn chuyên môn ≥ điểm chuẩn theo từng ngành (Bảng 1)

c. Năng lực ngoại ngữ: đạt yêu cầu xét miễn thi môn ngoại ngữ hoặc thi môn tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đạt ≥ 50 điểm (thang điềm 100) và thi đủ cả 4 kỹ năng.

Bảng 1. Điểm chuẩn phỏng vấn chuyên môn từng ngành.

Stt Ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1. Khoa học dữ liệu 7.75
2. Khoa học máy tính 7.00
3. Trí tuệ nhân tạo 7.50
4. Hệ thống thông tin 6.60
5. Các ngành còn lại 5.00

 

3.2 Kết quả xét tuyển: tra cứu tại link

https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-xet-tuyen-trinh-do-thac-si/

Cú pháp đăng nhập link tra cứu kết quả: nhập Họ – Tên đệm – Tên (Ví dụ: Trần Văn Anh)

4. Chuyển ngành đăng ký dự tuyển:

Đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển ngành Khoa học dữ liệu có điểm phỏng vấn đạt từ 5.0 điểm đến dưới 7.75 điểm và đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, nếu có nguyện vọng chuyển sang học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học thì có thể nộp đơn đề nghị chuyển ngành (mẫu đính kèm) tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 01/7/2024 đến hết 16 giờ 00 ngày 05/7/2024

5. Giấy báo nhập học:

Ứng viên trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh (tuyển thẳng, liên thông ĐH-ThS; xét tuyển hồ sơ, xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn) sẽ nhận giấy báo nhập học tại phòng Đào tạo Sau đai học từ ngày 02/7/2024 đến 16g00 ngày 09/7/2024

Thông báo nhập học chi tiết xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/

6. Lưu ý: Ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16g00 ngày 09/07/2024./.

 

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (báo cáo);
– Lưu VT, Hồ sơ tuyển sinh
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)  

 HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan