Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng kỹ thuật Khóa năm 2014 (Phương thức 2)