Điểm thi môn Mô hình ngôn ngữ và Ứng dụng của NCS ngành KHMT, khóa năm 2018