Xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên thống kê – KHMT K28