TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN HỮU DANH

Tên đề tài: Các tính chất nghiệm của bài toán tối ưu và các dạng mở rộng

Ngành:  Toán ứng dụng ; Mã số ngành: 9460112

Thời gian bảo vệ: 7g30, ngày 04/11/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM