Điểm thi môn Cơ học thống kê – Vật lý lý thuyết và vật lý toán K32