Điểm thi môn Tối ưu không trơn, ngành Toán ứng dụng – K32