Điểm thi môn Khai thác dữ liệu: phương pháp và ứng dụng, ngành Cơ sở toán cho tin học – K29