Điểm thi môn Chuyên đề thống kê phi tham số, ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – K32