TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: LÊ NGUYỄN HOA TIÊN

Tên đề tài: Nghiên cứu động lực học trầm tích trong vùng rừng ngập mặn

Ngành:  Vật lý địa cầu     ; Mã số ngành: 62440111

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 30/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự