Quyết định số: 1500/QĐ-KHTN ngày 17/08/2023 công nhận nghiên cứu sinh, tên đề tài và Người hướng dẫn NCS năm 2023 đợt 1