ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học

Stt

Tên môn học Giảng viên

Thời gian học

1

Máy học nâng cao

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

8g00 ngày 23/7/2023 (Chủ nhật) tại E.206
  1. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá tuyển năm 2022

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh