ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian học
1 Truy vấn thông tin TS. Nguyễn Đình Hiển

8g15 – Sáng thứ 6

Từ 07/4/2023

2. Địa điểm học: Phòng E.202B (Bộ môn Ứng dụng tin học)

3. Đối tượng học:

  • Tất cả Nghiên cứu sinh khoá tuyển năm 2019, 2020, 2022
  • Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

   Nguyễn Xuân Vinh