Điểm thi môn Kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng thuốc – Hoá học K31