TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRẦN THỊ MINH ĐỊNH

Tên đề tài: Phát triển vector biểu hiện dựa trên promoter Pgrac không sử dụng chất cảm ứng cho Bacillus subtilis (Development of inducer-free expression vectors for Bacillus subtilis based on Pgrac promoters)

Ngành: Vi sinh vật học                    ; Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  8g30, 20/12/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng I 24, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự