TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1245 /TB-KHTN
TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả Tuyển thẳng, Xét tuyển và Thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 1/ Kết quả tuyển thẳng:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ: xem danh sách đính kèm

2/ Kết quả xét tuyển:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

2.1/ Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

– Kết quả phỏng vấn chuyên môn: điểm trung bình phỏng vấn tối thiểu phải bằng điểm chuẩn theo bảng điểm chuẩn xét tuyển.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển các ngành đào tạo:

Stt

Ngành

Điểm chuẩn

1. Di truyền học

8.42

2. Khoa học dữ liệu

6.17

3. Khoa học máy tính

5.83

4. Các ngành khác

5.00

– Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 849/KHTN-SĐH ngày 16/8/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

2.1/ Kết quả xét tuyển:

Danh sách ứng viên không trúng tuyển (đính kèm)

Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

3/ Kết quả thi tuyển:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ,

Nhà trường thông báo kết quả thi tuyển sinh như sau:

3.1/ Tiêu chí trúng tuyển: thí sinh phải thỏa các điều kiện sau đây:

  • Điểm thi môn Cơ bản và Cơ sở: điểm mỗi môn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo tuyển sinh số 848/KHTN-SĐH ngày 16/8/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

3.2/ Kết quả thi tuyển sinh: thí sinh tra cứu tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-cao-hoc/

4/ Thời gian đăng ký chấm phúc khảo: Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến công bố sau ngày 26/12/2022 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Mẫu đăng ký chấm phúc tra: file đính kèm

5/ Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 14/12/2022 đến ngày 16/12/2022.

6/ Thông báo nhập học: xem thông báo chi tiết tại https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào ngày 12/12/2022.

7/ Lưu ý: Thí sinh/ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 15/12/2022.

 

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan