Thông báo về việc bổ sung quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2017 đến năm 2021 (Xem file đính kèm)