THÔNG BÁO

 

Môn Tư duy phản biện của lớp cao học chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm khoá 31/2021 thay đổi phòng học như sau:

1. Ngày 24/9/2022 (thứ 7) học tại phòng C31.

2. Từ ngày 01/10/2022 (thứ 7) đến kết thúc môn học tại phòng F302.