ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH – HỆ THỐNG THÔNG TIN – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian học: 19/9/2022 – 27/11/2022 (10 tuần): học chuyên môn

Thi kết thúc học phần: 28/11/2022 – 11/12/2022

Stt

Tên môn thi Ngày học GV giảng dạy

Phòng học

1 Cơ sở dữ liệu

13g30, Chủ nhật

Bắt đầu ngày 25/9/2022

TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

B11B

Ngày 25/9/2022: học tại phòng E405


PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC