Điểm thi môn Lý thuyết xác suất nâng cao – CST cho tin – chuyên ngành KHDL K31