Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Sinh lý động vật K29