THÔNG BÁO

HỌC BỔNG TIẾN SĨ 

Trường Đại học Tổng hợp L’Aquila

Phòng Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng Tiến sĩ từ Trường Đại học Tổng hợp L’Aquila (Italia) theo link đính kèm:

Thông tin học bổng Tiến sĩ

Để có thêm thông tin về quá trình nộp hồ sơ, xin liên hệ với một trong các giáo sư sau:
1. GS. TS. Alfonso Pierantonio, Email: alfonso.pierantonio@univaq.it
2. GS. TS. Vittorio Cortellessa, Email: vittorio.cortellessa@univaq.it

 

Để tìm hiểu về trường Đại học Tổng hợp L’Aquila, vui lòng liên hệ.

– TS. Nguyễn Thanh Phương – Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy
– Email: phuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng.