ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 4 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1 19C64016 ĐÀO THỊ MINH THƯ Vi sinh vật học Tạo vector cảm ứng mang promoter Pgrac100 biểu hiện BgaB được sáp nhập tại locus lacA ở Bacillus subtilis 1208/QĐ-KHTN ngày 04/10/2021 13 giờ 00 19/10/2021
2 18C64013 PHẠM THỊ MỘNG QUỲNH Vi sinh vật học Khảo sát sự đa dạng và khả năng lan truyền của các plasmid đa kháng thuốc ở vi khuẩn thường trú đường ruột trẻ em khỏe mạnh tại Việt Nam 1209/QĐ-KHTN ngày 04/10/2021 14 giờ 30 19/10/2021
3 17C64003 NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG Vi sinh vật học Nghiên cứu quy trình nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis giàu astaxanthin trên mô hình túi nuôi và bước đầu ứng dụng trong chăn nuôi 1217/QĐ-KHTN ngày 05/10/2021 13 giờ 30 29/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký như sau để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 19/10/2021 tại LINK https://forms.gle/Ta92zwJNwuQoQBn88 thời gian đăng ký từ ngày 12/10/2021 đến ngày 14/10/2021

– Ngày bảo vệ 29/10/2021 tại LINK https://forms.gle/XAfLurGEMeQpJpcj7 thời gian đăng ký từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021