TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Một số tính chất của môdun đồng điều địa phương suy rộng

Họ và tên NCS: ĐỖ NGỌC YẾN

Ngành: Đại số và lý thuyết số                    ; Mã số ngành:  62460104

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 02/10/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: ĐỖ NGỌC YẾN
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1054/QĐ-KHTN, ngày 24/08/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK:  https://forms.gle/KCATaCnMbpznd26V9 từ ngày 25/9/2021 đến ngày 27/9/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.