ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. Võ Đức Thịnh, chuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 10g00 ngày 30/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM