TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2021
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    38  /TB-SĐH
 TP. Hồ Chí minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM  thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2021 như sau:

1/ Danh sách thí sinh dự tuyển (Đính kèm)

2/ Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

Stt Khoa Thời gian phỏng vấn Địa điểm
1 Khoa Công nghệ thông tin 13 giờ 30 ngày 06/5/2021 Phòng I.12
2 Khoa Toán – Tin học 8 giờ 00 ngày 06/5/2021 Phòng
E 202B
3 Khoa Hóa học 9 giờ 30 ngày 06/5/2021 Phòng I.59A
4 Khoa Sinh học – CNSH 7 giờ 30 ngày 06/5/2021 Phòng I.12
5 Khoa Vật lý – VLKT 8 giờ 00 ngày 06/5/2021 Văn phòng Khoa Vật lý
6 Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu 9 giờ 00 ngày 06/5/2021 Phòng F112A

 

3/ Các tiêu chí phỏng vấn:

  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết
  • Khả năng làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn), khả năng phân tích vấn đề.
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức).

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo