Quyết định số 1036/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa năm 2019 (sau bao cáo tiểu luận tổng quan)