Điểm thi môn Dung môi khác nước – Hoá phân tích K28 phúc khảo