Quyết định 353/QĐ-KHTN ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2018 đợt 1

Quyết định 651/QĐ-KHTN ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2018 đợt 2

Quyết định 1551/QĐ-KHTN ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2018 bổ sung

Quyết định 1555/QĐ-KHNT ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ khóa năm 2018

Quyết định 1556/QĐ-KHTN ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ khóa năm 2018

Quyết định 338/QĐ-KHTN ngày 08 tháng 3 năm 2021 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2018 bổ sung

Quyết định 670B/QĐ-KHTN ngày 29/4/2021 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và dnah sách CBHD học viên cao học khóa năm 2018 bổ sung

Quyết định 486B/QĐ-KHTN ngày 01/4/2021 v/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ khóa năm 2018

Quyết định 625/QĐ-KHTN ngày 28/4/2022 v/v chuyển sang tự túc học viên cao học Vũ Thị Tuyết ngành Công nghệ sinh học khoá năm 2018

Quyết định 624/QĐ-KHTN ngày 28/4/2022 chuyển sang tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2018

Quyết định 1193/QĐ-KHTN ngày 08/8/2022 v/v chuyển sang tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2018 (bổ sung)

Quyết định 1195/QĐ-KHTN ngày 08/8/2022 v/v đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ khoá năm 2018

Quyết định 2227/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 12 năm 2022 v/v chuyển sang giai đoạn tực túc đối với học viên cao học khoá năm 2018 (bổ sung)