ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của nghiên cứu sinh khóa năm 2016, 2017, 2018 theo qui định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo việc đóng học phí nghiên cứu sinh các khóa như sau:

Theo qui định mức thu học phí nghiên cứu sinh đóng học phí vào tuần đầu của tháng 10 hàng năm

1. Khóa năm 2017

Học phí năm thứ 3: 26.500.000đ

2. Khóa năm 2018

Học phí năm 2: 26.500.000đ

3. Thời gian đóng học phí:

Đề nghị Anh/Chị NCS khóa năm 2017, 2018 đóng học phí từ ngày 05/12/2019 – 06/12/2019

Anh/Chị NCS khóa năm 2016 còn nợ học phí năm 3 đề nghị đóng bổ sung từ ngày 05/12/2019 – 06/12/2019. Nghiên cứu sinh không đóng học phí Nhà trường không giải quyết các học vụ liên quan.

Thông tin chuyển khoản học phí (dành cho các nghiên cứu sinh được cơ quan công tác chuyển khoản học phí):

  • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Số tài khoản: 6380201013387
  • Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh

Nội dung: học phí năm …. của nghiên cứu sinh …………………., MSHV: …………

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh