TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển NCS và NCS dự bị kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 2

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa Tự nhiên thông báo về Lịch phỏng vấn xét tuyển NCS và NCS dự bị kỳ thi Tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 2 theo file đính kèm.

Trân trọng

Lich phong van NCS và NCS dự bị 2019-2