Điểm thi môn Mạng nơ-ron – VLKT K28 (ngày thi: 08/7/2019)