ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN HOÀNG NGỌC PHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vi sinh vật học – 62 42 40 01, với đề tài “Nghiên cứu tạo mini-cellulosome từ các protein tái tổ hợp của Clostridium được biểu hiện bằng hệ thống Bacillus subtilisvào lúc 8g30, ngày 28/6/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM