Điểm thi môn Giải tích hàm nâng cao – GDTH K28 (ngày thi: 29/3/2019)