Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Võ Thị Ngọc Thủy