ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1. NCS. NGUYỄN NGỌC TRỌNG, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Một số bài toán trong giải tích điều hòa và phương trình đạo hàm riêng liên kết với toán tử loại Schrodinger” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 11/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. LÊ CÔNG NHÀN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Một số lớp phương trình Parabolic suy biến với nguồn Logarit: Tính chất bùng nổ, nghiệm toàn cục và tính chất tắt dần” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày 11/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

  1. 3. NGUYỄN NGỌC TỨ, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Bất đẳng thức berry-esseen dạng không đều” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 08/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

4. NCS. HUỲNH THỊ HOÀNG DUNG, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình vi tích phân hàm phi tuyến buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 04/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM