Ứng dụng chất điều hòa tăng trưởng thực vật – SLTV K28