ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NGUYỄN VĂN MỆN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62440103, với đề tài “Kích thích tập thể trong một số cấu trúc lớp đôivào lúc 13g30, ngày 30/11/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. VÕ VĂN TÀI, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Các tính chất vận chuyển của hệ hai chiềuvào lúc 9g00, 06/12/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM