Đồng điều trong lý thuyết nhóm và vành – Đại số K25 NCS