Điểm thi môn Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học – ngành Vi sinh vật học K31 (ngày thi: 01/4/2023)