Điểm thi môn Phân tích hệ thống trong quản lý môi trường – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường K32