Điểm phúc khảo môn Sinh học phân tử Eukaryote – SLĐV K31 (ngày thi: 22/5/2022)