Điểm thi môn Giải tích thực – CST cho tin – chuyên ngành Khoa học dữ liệu K31