ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 16C23011 BÙI THỊ ANH THY Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Giải chập của P(X<Y) với hàm mật độ nhiễu có giá compact 1159/QĐ-KHTN ngày 20/9/2021 8 giờ 30 04/10/2021
2. 17C23007 HỒ THÁI LYEN Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Định lý giới hạn trung tâm, tốc độ hội tụ và khoảng cách Mallows 1160/QĐ-KHTN ngày 20/9/2021 9 giờ 00 04/10/2021
3. 17C23002 HỒ THỊ DIỄM CHINH Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Một cách tiếp cận của mô hình Gaussian copula trong dự báo dài hạn 1161/QĐ-KHTN ngày 20/9/2021 9 giờ 30 04/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/kjMvtd4rVebb4RhZ6 từ ngày 27/9/2021 đến ngày 29/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.